Vår styrande policy

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning

Styrdokument som ligger till grund
Skollag
Läroplan
Skolverkets allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning
Studie- och yrkesvägledning Norrtälje kommun – En handlingsplan

 

Denna handlingsplan bygger på skollagen, de nationella mål för grundskolan som finns i nuvarande läroplan vad gäller studie- och yrkesvägledning samt skolverkets allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning. Handlingsplanen utgör vidare ett underlag för skolans systematiska kvalitetsarbete, vilket betyder att den ska utvärderas och revideras varje år.

Skolans mål är att varje elev får kännedom om olika valmöjligheter och frågor som rör den egna framtiden. Vi ska ge information samt bidra till att eleverna på sikt kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. Vi ska vidare ge eleverna en inblick i samt utveckla kontakter med det arbetsliv som pågår i närsamhället. Dessutom ska vi bidra med information om möjligheter till fortsatt utbildning i såväl Sverige som andra länder. Vi ska också se till att elevernas studie- och yrkesval inte begränsas av kön, social eller kulturell bakgrund.

Mål och syfte

Vårt mål är att se till att våra elever får tillgång till den studie- och yrkesvägledning som de har rätt till. Arbetet med studie- och yrkesvägledning ska vara integrerat i den vanliga undervisningen. Arbetet ska dessutom ske kontinuerligt så att eleverna får så bra förutsättningar som möjligt för att kunna göra framtida studie- och yrkesval. Vidare ska eleverna få den kunskap som krävs utifrån sina individuella möjligheter och behov. Vi vill också vidga elevernas genusperspektiv och därmed motverka en traditionell syn och istället möjliggöra för en bredare syn när det gäller val av utbildning, yrken och branscher.

Syftet är att handlingsplanen ska vara ett stöd för skolans personal att få eleverna att bli medvetna om vilka de är och vidare få ökad kännedom om sig själva. De ska också få bli medvetna om vilka utbildningar och yrken som finns samt fundera över deras relation till utbildning och yrken. Eleverna ska få lära sig vilka för – och nackdelar som finns i olika valsituationer. De ska också få kunskaper och erfarenheter inom studie- och yrkesvägledning samt bli medvetna om genusperspektivet.

 

Studie- och yrkesvägledning på Skärsta Friskola

Detta ska vi arbeta med från årskurs F till 6

Yrken och verksamheter i närområdet-förslag på verksamhet:

Arbeta med yrken från förr samt yrken som finns nu.

Intervjua släkt och vänner.

Bjuda in representanter för olika yrken, t.ex. föräldrar/annan släkt.

Göra studiebesök i närområdet på såväl offentliga som privata företag.

Samtala om yrken utifrån litteratur.

Arbeta med rollspel utifrån olika yrken.

Könsroller och genusperspektiv

Samtala om könsstereotyper.

Arbeta med dramatiseringar.

Uppmärksamma och arbeta med könsroller utifrån yrken i litteratur och dagstidningar.

Om framtiden, tankar och drömmar, ”vad vill jag jobba med när jag blir stor?”

Berätta/skriva om, måla samt arbeta skapande om sitt drömyrke.

Vad behövs för att bli det du vill bli?

Besök av syokonsulent utifrån som berättar om olika utbildningar och yrken och vad som krävs för olika yrken.

Eleverna får själva beskriva och ta reda på vad som krävs för olika yrken.

Språkvalet till årskurs 6

I åk 5 ska elever och föräldrar informeras inför språkvalet till åk 6. Detta som ett led inför framtida val av utbildning och yrken.

Skolval till årskurs 7

I åk 6 skall elever och föräldrar informeras inför skolval till årskurs 7. Dessutom utnyttja ”öppet- hus”- dagar på olika skolor.

Självkännedom, att göra aktiva välgrundade val

Övningar i att ta ställning för något och att argumentera för eller motivera sitt ställningstagande. Dessutom väga för- och nackdelar med olika val.

Senast uppdaterad: 24 October, 2022

Övriga policyer:

Krishanteringsplan

HANDLINGSPLAN VID KRIS ANSVARSFRÅGAN: Rektor är ytterst ansvarig Rektor ska alltid omedelbart kontaktas och hållas informerad om det som inträffat Rektor ska sammankalla krisgruppen Rektor ska hålla övrig personal underrättade Rektor, eller rektors stf. skall sköta...

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

1. Inledning. Skolan är en mötesplats där alla skall känna sig trygga och må bra. På Skärsta Friskola arbetar vi alla aktivt mot diskriminering och kränkande handlingar. Skolan skall enligt skollagen och diskrimineringslagen utarbeta en årlig plan för hur man ska...

Handlingsplan vid ogiltig frånvaro

Inledning Vad är ogiltig frånvaro? I denna handlingsplan kallar vi det ogiltig frånvaro när en elev ofta eller under längre perioder stannar hemma från skolan utan tydlig anledning som sjukdom eller ledighet. I Sverige råder skolplikt från höstterminen det kalenderår...

Elevhälsoplan

Bakgrund - inledning och elevhälsans uppdrag Skollagen säger att elevhälsan ska vara förebyggande och hälsofrämjande, vilket betyder att ALLA elevers hälsa och lärande står i fokus för elevhälsans arbete. Vidare handlar det om i det förebyggande arbetet att hitta...

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Inledning Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i allt vi gör och i alla beslut som fattas. Det ska finnas en koppling mellan alla aktiviteter i vår verksamhet och arbetsmiljöarbetet. Till grund för arbetet ligger Arbetsmiljölagen, AML, med tillhörande...

Rutiner vid klagomålshantering

Enligt skollagen 4 kap. 8§ och 25 kap. 8§ har du rätt att lämna synpunkter och klagomål på din förskola eller skola och om du som elev, förälder eller personal har synpunkter på något i vår verksamhet och/eller vår personal används nedanstående arbetsgång.   Steg 1...