Vår styrande policy

Rutiner vid klagomålshantering

Enligt skollagen 4 kap. 8§ och 25 kap. 8§ har du rätt att lämna synpunkter och klagomål på din förskola eller skola och om du som elev, förälder eller personal har synpunkter på något i vår verksamhet och/eller vår personal används nedanstående arbetsgång.
 
Steg 1
Vid vår skola vill vi uppmuntra till att klagomål på verksamheten eller dess personal i första hand tas upp direkt med den personal det berör. Ditt klagomål kommer att dokumenteras av personalen som tar emot det.

Steg 2
Om du efter kontakt med personalen fortfarande har synpunkter/klagomål, ta då kontakt med ansvarig rektor, vilket du också kan göra i steg 1 om du av någon anledning inte vill kontakta den direkt berörde själv. Denne dokumenterar ditt klagomål och därefter kontaktas berörd personal för att få deras syn på sakfrågan. Rektor ansvarar för att uppföljning och återkoppling görs inom en månad. Även det samtalet dokumenteras.

Steg 3
Om det uppstår problem som du och personalen eller skolans ledning inte kan lösa själva kan du vända dig till huvudmannen, styrelsen i Skärsta friskola ekonomisk förening.

Steg 4
Som sista alternativ kan du också vända dig till Skolinspektionen.

Senast uppdaterad: 24 October, 2022

Övriga policyer:

Krishanteringsplan

HANDLINGSPLAN VID KRIS ANSVARSFRÅGAN: Rektor är ytterst ansvarig Rektor ska alltid omedelbart kontaktas och hållas informerad om det som inträffat Rektor ska sammankalla krisgruppen Rektor ska hålla övrig personal underrättade Rektor, eller rektors stf. skall sköta...

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

1. Inledning. Skolan är en mötesplats där alla skall känna sig trygga och må bra. På Skärsta Friskola arbetar vi alla aktivt mot diskriminering och kränkande handlingar. Skolan skall enligt skollagen och diskrimineringslagen utarbeta en årlig plan för hur man ska...

Handlingsplan vid ogiltig frånvaro

Inledning Vad är ogiltig frånvaro? I denna handlingsplan kallar vi det ogiltig frånvaro när en elev ofta eller under längre perioder stannar hemma från skolan utan tydlig anledning som sjukdom eller ledighet. I Sverige råder skolplikt från höstterminen det kalenderår...

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning

Styrdokument som ligger till grund Skollag Läroplan Skolverkets allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Norrtälje kommun – En handlingsplan   Denna handlingsplan bygger på skollagen, de nationella mål för grundskolan som...

Elevhälsoplan

Bakgrund - inledning och elevhälsans uppdrag Skollagen säger att elevhälsan ska vara förebyggande och hälsofrämjande, vilket betyder att ALLA elevers hälsa och lärande står i fokus för elevhälsans arbete. Vidare handlar det om i det förebyggande arbetet att hitta...

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Inledning Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i allt vi gör och i alla beslut som fattas. Det ska finnas en koppling mellan alla aktiviteter i vår verksamhet och arbetsmiljöarbetet. Till grund för arbetet ligger Arbetsmiljölagen, AML, med tillhörande...