Vår styrande policy

Krishanteringsplan

HANDLINGSPLAN VID KRIS

ANSVARSFRÅGAN:

Rektor är ytterst ansvarig

Rektor ska alltid omedelbart kontaktas och hållas informerad om det som inträffat

Rektor ska sammankalla krisgruppen

Rektor ska hålla övrig personal underrättade

Rektor, eller rektors stf. skall sköta all kontakt med press

Skolans krisgrupp består av:

Rektor                Linda Nordgren Kilpeläinen

Arbetslag           Linda Fogelström, Ninna Bergh

Kurator               Sandy Monteiro

Skolsköterska    Anna Westerlund

 

Krisgruppen har ansvar för skolans akuta handlande

Krisgruppen tar kontakt med personer och institutioner utanför skolan, som kan bli inkopplade om något hänt:

 • polis
 • präst
 • räddningstjänst
 • socialtjänst
 • psykiatrisk öppenvård.

Krisgruppen ska om så är nödvändigt se till att personal, som tvingas stanna i skolan längre tid, får personlig service, t.ex. mat, dryck.

Krisgruppen ska samlas en gång per år för att fördela arbetsuppgifter inom gruppen.

Det är inte skolans uppgift att lämna dödsbud efter en olycka. Detta sköts av läkare, polis eller av präst.

 

SÅ HÄR GÖR VI NÄR DET INTRÄFFAT:

 1. Dödsfall bland eleverna
 2. Att elev mist nära anhörig
 3. Dödsfall i personalgruppen
 4. Olycka i skolan
 5. Trafikolycka 

A. DÖDSFALL BLAND ELEVERNA

1. Direkt efter dödsfallet

1.1 Rektor underrättar mentor och övrig personal.

1.2 Den berörda klassen underrättas av mentor eller om denne inte finns tillgänglig av annan lärare, som undervisar klassen. Assisterande personal (ej nödvändigtvis lärare) kan behövas vid den första kontakten med klassen.

1.3 Skolans övriga klasser underrättas av “sina lärare”. Klassamtal, gruppsamtal är nödvändiga.

1.4 När samtliga klasser underrättats, hissas flaggan på halv stång.

1.5 Rektor kontaktar anhöriga angående skolans hantering av situationen.

1.6 Rektor ser till, att krisgruppen finns tillgänglig på skolan och att den träder i funktion med sina arbetsuppgifter.

1.7 Minnesstund i klassrum/aula, med tyst minut.

1.8 Eventuellt kan ett föräldramöte sammankallas för den drabbade klassen.

2. Dagen för begravningen

2.1 Präst eller rektor tillfrågar de anhöriga om de önskar låta elevens klasskamrater delta i jordfästningen.

2.2 Flaggan hissas på halv stång före jordfästningen och på hel stång efter jordfästningen.

3. Observationer och uppföljning

3.1 Det är viktigt att mentorn får mycket kollegialt stöd och hjälp. Ytterst vilar ansvaret för stöd på rektor, men även alla kollegor har ett gemensamt ansvar.

3.2 Var observant på elevernas sorgereaktioner.

3.3 Klassamtal, där man sätter ord på tankar och känslor i relation till det som har hänt, kommer även framöver att vara av stor betydelse.

Klassamtal kan struktureras få följande sätt:

   1. a) introduktion
   2. b) fakta
   3. c) tankar
   4. d) reaktioner
   5. e) information
   6. f) avslutning.

3.4 Det kan vara betydelsefullt för klassen att senare besöka den avlidnes grav.

3.5 Råd och stöd i uppföljningsarbetet fås genom krisgrupp.

B. EN ELEV HAR MIST NÄRA ANHÖRIG

1. Tiden närmast efter dödsfallet.

I samband med att skolan underrättas om dödsfallet, tillfrågar man familjen om elevens klass kan meddelas och om ämnet bör tas upp närmare i klassen.

1.1 Tala öppet i klassen medan eleven är borta. Mentor eller annan utsedd person leder samtalet.

1.2 Berätta om möjligt vad som hänt. Förbered kamraterna på att eleven kan vara extra känslig och att de bör visa stor omtanke.

1.3 Mentor talar med undervisande lärare.

2. Uppföljning

2.1 Elevens lärare, och fram för allt mentorn, följer upp elevens beteende. Ge akt på elevens reaktioner.

C. DÖDSFALL I PERSONALGRUPPEN

1. Direkt efter dödsfallet

1.1 Rektor sammankallar krisgruppen.

1.2 Rektor underrättar personalen.

1.3 Mentorn informerar eleverna. Öppna samtal om det som inträffat. Låt eleverna tala ut om sina tankar och känslor.

1.4 När samtliga klasser underrättats, hissas flaggan på halv stång.

1.5 Rektor sammankallar krisgruppen så att denna finns tillgänglig på skolan.

1.6 Minnesstund i den berörda klassen / klasserna snarast efter dödsfallet.

2. Dag för begravningen

2.1 Rektor informerar sig om vad familjens önskemål och meddelar personalen om jordfästningen. Minnesstund för personalen förbereds.

3. Uppföljning

3.1 Se under rubriken Dödsfall av elev.

Vid rektors dödsfall sker samma som vid dödfall i personalgruppen men då går styrelsen in och tar rektors uppgifter.

C. EN PERSONAL HAR MIST NÄRA ANHÖRIG

1.1 Rektor tar kontakt via samtal, mejl eller sms.

1.2 Sedan är det utifrån individuella önskemål från den som har mist sin anhörig.

 D. OLYCKA I SKOLAN

1. Akutåtgärder på olycksplatsen

1.1 Den/de personer som kommer först till olycksplatsen:

*ger första hjälpen

*ser till att ambulans tillkallas

*ser till att rektor meddelas

*försöker i möjligaste mån hålla eleverna borta från olycksplatsen.

1.2 Rektor utser personer att ansvara för registrering av och omsorg om de elever som varit vittne till olyckan.

2. Underrättande

2.1 Rektor sammankallar krisgruppen.

2.2 Rektor informerar personalen.

2.3 Rektor underrättar eleven/elevernas hem om olyckan men nämner inte följderna. Vid olyckor med dödlig utgång meddelas familjen av sjukhus, polis eller präst.

2.4 Alla eventuella kontakter med press eller massmedia sköts av rektor eller rektors stf.

2.5 Mentorerna informerar sina klasser.

3. Uppföljning

3.1 När eleverna kommer tillbaka till skolan efter olyckan informerar sig rektor om vilken/vilka som var vittne till olyckan.

3.2 Eleverna måste få ärlig upplysning om vad som hänt. Ryktesspridning måste förhindras.

3.3 Reaktionsmönstret efter en olycka varierar från person till person. Tänk på att många, som inte omedelbart verkar reagera, kan drabbas längre fram. Elever, som behöver särskild uppföljning, ska erbjudas detta.

3.4 Vid skador som leder till längre sjukhusvistelse håller mentorn kontakt med hemmet och sjukhuset.

3.5 Om någon elev får bestående men efter olyckan, följs detta upp speciellt av mentorn med avseende på elevens återförening med klass och skolmiljö.

E. TRAFIKOLYCKA

1. Direkta akutåtgärder

1.1 Rektor sammankallar krisgruppen.

1.2 Krisgruppen är behjälplig i kontakter med räddningstjänsten och annan akutpersonal

1.3 Krisgruppen tar vid behov kontakt med präst.

1.4 Enbart rektor / rektors stf. lämnar uppgifter till massmedia.

2. Underrättande

a) Om olyckan sker vid transport till hemmet (eftermiddagen efter skolslut)

2.1 Rektor sammankallar krisgruppen, som förbereder för morgondagen.

b) Om olyckan sker vid transport till skolan (morgonen) eller under skoltid

2.2 Rektor sammankallar krisgruppen.

2.3 Rektor samlar personalen.

2.4 Samma handlingsschema ska användas som vid A. DÖDSFALL BLAND ELEVERNA eller D.OLYCKA I SKOLAN.

NÅGRA RÅD TILL DEN ENSKILDE HJÄLPAREN

Några allmänna råd om den första hjälpen till personer, som drabbats av en psykisk krisreaktion.

* Ett lugnt och vänligt men bestämt uppträdande är ett bra förhållningssätt

* Tala om vem du är och gör klart för den drabbade att din hjälp är menad som ett erbjudande

* Ge den drabbade vila och värme

* Bistå med varm dryck om det fysiska tillståndet tillåter det

* Lämna inte den drabbade ensam

* Lyssna till den drabbade mer än du talar själv

* Inrikta samtalet på den drabbades aktuella symptom och problem

* Ge korrekt information. Dementera rykten, var ärlig mot den drabbade

* Hjälp den drabbade att realistiskt se situationen på ett förstående sätt.

* Korrigera missuppfattningar och förvrängningar

* Förmå den drabbade att acceptera och motta hjälp

* Acceptera känslor och låt den drabbade fritt uttrycka dessa

* Stötta och bygg på fungerande sidor hos den drabbade

* Förstå din begränsning som hjälpare.

Utdrag ur Sievertson: Debriefing

Viktiga telefonnummer

[wptb id=1632]

Senast uppdaterad: 24 October, 2022

Övriga policyer:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

1. Inledning. Skolan är en mötesplats där alla skall känna sig trygga och må bra. På Skärsta Friskola arbetar vi alla aktivt mot diskriminering och kränkande handlingar. Skolan skall enligt skollagen och diskrimineringslagen utarbeta en årlig plan för hur man ska...

Handlingsplan vid ogiltig frånvaro

Inledning Vad är ogiltig frånvaro? I denna handlingsplan kallar vi det ogiltig frånvaro när en elev ofta eller under längre perioder stannar hemma från skolan utan tydlig anledning som sjukdom eller ledighet. I Sverige råder skolplikt från höstterminen det kalenderår...

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning

Styrdokument som ligger till grund Skollag Läroplan Skolverkets allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Norrtälje kommun – En handlingsplan   Denna handlingsplan bygger på skollagen, de nationella mål för grundskolan som...

Elevhälsoplan

Bakgrund - inledning och elevhälsans uppdrag Skollagen säger att elevhälsan ska vara förebyggande och hälsofrämjande, vilket betyder att ALLA elevers hälsa och lärande står i fokus för elevhälsans arbete. Vidare handlar det om i det förebyggande arbetet att hitta...

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Inledning Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i allt vi gör och i alla beslut som fattas. Det ska finnas en koppling mellan alla aktiviteter i vår verksamhet och arbetsmiljöarbetet. Till grund för arbetet ligger Arbetsmiljölagen, AML, med tillhörande...

Rutiner vid klagomålshantering

Enligt skollagen 4 kap. 8§ och 25 kap. 8§ har du rätt att lämna synpunkter och klagomål på din förskola eller skola och om du som elev, förälder eller personal har synpunkter på något i vår verksamhet och/eller vår personal används nedanstående arbetsgång.   Steg 1...